stool.rentals | Obchodní podmínky
847
page-template-default,page,page-id-847,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,menu-animation-underline,fs-menu-animation-line-through,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek pronájmu movitých věcí je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu movitých věcí (dále jen „nájemní smlouva“), uzavřené mezi pronajímatelem, Detailista s.r.o., se sídlem Praha 7, Vinařská 4, PSČ 170 00, IČO 05613132, a nájemcem.

 1. Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy jsou movité věci, specifikované v nájemní smlouvě, dále označované jen jako „pronajaté věci“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté věci jsou způsobilé k obvyklému užívání.
 2. Pronajaté věci zůstávají po celou dobu pronájmu majetkem pronajímatele.
 1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Základní a zároveň minimální doba pronájmu je stanovena na 24 hodin (1 den). Ta se počítá od chvíle převzetí pronajatých věcí nájemcem a končí jejich předáním a převzetím pronajímatelem zpět v místě provozovny. V případě pronájmu přes víkend je počítáno od pátku do pondělí jako 1 den.
 2. Pokud nájemce vrátí pronajaté věci později než do 12 hodin dne následujícího po dni skončení nájmu dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen platit nájemné v plné výši s přirážkou ve výši 100 % za každý i započatý den.
 3. Za pronajaté věci je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle příslušného ceníku pronajímatele (nebo dle individuálně domluvené ceny), platného ke dni uzavření nájemní smlouvy.
 4. Vrácený textil pronajímatel posoudí po návratu z prádelny. Vyskytují-li se na něm neodstranitelné skvrny či je roztrženo, je oprávněn poškozené prádlo vrátit nájemci. V takovém případě se postupuje jako při jeho ztrátě.
 5. Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele zálohu v hotovosti ve výši dle příslušného ceníku pronajímatele (není-li domluveno jinak), platného ke dni uzavření smlouvy. Pronajímatel tuto zálohu vrátí nájemci v hotovosti, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami a nájemní smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době nepoškozené pronajaté věci. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené záloze veškeré své peněžité pohledávky za nájemce, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.
 6. Nájemce je oprávněn užívat pronajaté věci pouze k účelu, k němuž je výrobcem určeno.
 7. Nájemce není oprávněn dále pronajímat zapůjčit či přenechat k užívání pronajaté věci jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
 8. Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na pronajatých věcech. Podpisem potvrzení o převzetí vybavení nájemce zároveň potvrzuje, že převzal věci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání.
 9. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatých věcech jakékoli změny či úpravy.
 10. Porušení některé z povinností uvedených v čl. 4, 5, 8, 9 a 11 těchto obchodních podmínek je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
 1. Cena za pronájem předmětů nezahrnuje dopravu, nakládku a vykládku. Případná smluvená doprava, nakládka a vykládka budou nájemci účtovány samostatnou smluvní cenou předem dohodnutou a nájemcem potvrzenou.
 2. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
  • je srozuměn s tím, že v případě prodlení s vrácením pronajatých věcí je pronajímatel oprávněn bez dalšího domáhat se jeho vydání cestou občanského soudního řízení a případně trestního řízení;
  • v případě ztráty či poškození uhradí plnou pořizovací částku předmětu ihned a v hotovosti;
  • uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro účely jeho vlastní podnikatelské činnosti a evidence zákazníků;
  • veškeré údaje jím poskytnuté pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé;
  • převzal tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu movitých věcí, jakožto nedílnou součást nájemní smlouvy a že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
 1. Provozovatelem půjčovny STOOL rentals je společnost Detailista, s. r. o., IČ 05613132, se sídlem Vinařská 4, Praha 7, 170 00.
 2. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.